UNDERSÖKNING På uppdrag av NSVA kommer ett företag att TV-inspektera kommunala huvudledningar för spillvatten i grönområdet längs Boserupsbäcken mellan Norra vägen och Bruksgatan i Bjuv. Start den 27 augusti kl 8.00.

En huvudledning för spillvatten ligger i grönområdet längs Boserupsbäcken och avleder spillvatten från Bjuvs tätort till avloppsreningsverket. Syftet med TV-inspektionen är att undersöka skicket på ledningen för att utreda om det eventuellt finns sträckor som behöver förnyas. Några anslutande ledningar kommer också att TV-inspekteras. I ett tidigare projekt har brunnar och brunnslock på denna sträcka tätats för att förhindra inläckage av vatten från bäcken till ledningen.

Företaget som utför arbetet behöver endast tillgång till brunnarna längs sträckan. De flesta av brunnarna ligger i kommunal parkmark. I ett fåtal fall kan privata fastighetsägare bli berörda. Dessa kontaktas i så fall.

Framkomligheten kan begränsas under korta perioder på Astergatan och Bruksgatan.

MRG