LÄMNA RÄTT UPPGIFTER!!
Bjuv 2018-09-27 Vi läser och hör i olika medier uttalande från SD-representanter i Bjuvs kommun om att våra kommundelar behandlas olika. Bjuvs kommun har tre större kommundelar varav Bjuv är den dominerande befolkningsmässigt. 
Att få inflyttning till vår kommun, var den än hamnar gynnar alla kommuninnevånare då skatteintäkterna ökar. Var sen detta utrymme och kanske utökat utrymme ska användas är ju en fråga för oss politiker att besluta om. Här saknar vi fullständigt förslag från SD:s representanter. Under fyra år har man lyckats att lämna in 2 motioner gällande arbetsordning i kommunfullmäktige och ritualslaktat kött. I nämnder och styrelser i övrigt har inte mycket sagts från SD:s sida.

I Arbetet tisdagen den 25 september uttalar sig Pia Trollehjelm om att det nuvarande styret inte satsar lika mycket på Billesholm och Ekeby och att det exempelvis handlar om gatubelysning och underhåll av våra gator. Om vi börjar med belysning så är samtliga kommunala gator/gångvägar utbytta mot både driftsäkrare och energisnålare armaturer, ca 4400. Upprustning gator, asfaltering om man nu ska dela upp hur pengarna har fördelats i vår kommun ser ut så här enligt Tekniska avdelningen för år 2017.

Bjuv 5,8 mkr, Billesholm 8,4 mkr, Ekeby 9,3 mkr samt 1,2 mkr som inte går att fördela exakt på kommundel. I totalsumman som är på 24,7 miljoner för 2017 ingår all asfalt och åtgärder på gator, både underhåll, investeringar och fiberåterställningar.

Vilka slutsatser ska man dra av Pia Trollehjelm:s uttalande om att styret inte har satsat lika mycket på Billesholm och Ekeby???

- Kommer man i sin budget för 2019 att utöka satsningarna på gator och belysningar, var och i vilken kommundel ska dessa satsningar i så fall göras? Siffermässigt borde det vara kommundel Bjuv, eller?

Att ställa olika kommundelar mot varandra tjänar ingen på.
 

Anders Månsson                                                   Niklas Svalö

Kommunstyrelsens ordförande                                            Ordförande Tekniska utskottet