DEBATT Vad gäller egentligen för att som förening få ekonomiskt bidrag av Bjuvs kommun, kan man undra efter att ha läst denna debatt. Ska Kultur- och Fritidsnämnden följa regelverket och endast ge pengar till dem som uppfyller kraven? Eller är det okej - som man nu gjort - att godkänna ofullständiga bidragsansökningar - i väntan på att nya regler kommit på plats?
Och om det senare gäller - vad tycker de föreningar som inte sökte för att de visste de inte levde upp till kraven? Känner de sig blåsta?

Bilden: Glada Billesholmare i Parken någon gång på 1950-talet. Parken som betytt så mycket för så många sedan starten 1898. Och som dess nuvarande styrelse försöker få att överleva för kommande generationer.

Efter det senaste sammanträdet i Bjuvs kommunfullmäktige i maj inkom Modeaterna i Bjuv med ett debattinlägg där de kritiserade Kultur- och Fritidsnämndens för att de beviljat ekonomiskta bidrag till en rad föreningar trots att dessa inte uppfyller de regler som gäller. Nämndens socialdemokratiska ordförande samt 1:e vice ordförande försvarar besluten med att regelverket är på väg att ändras och att man under tiden inte vill fördärva för föreningar som är viktiga för invånarna.positiva beslut om bidrag till en rad föreningar som enligt M inte uppfyllde de krav som ställs för detta. Bjuvsnytt ställde frågan om det som hänt till nämndens ordförande Bo Hallqvist - som nu inkommit med svar.

Bjuvsmoderaterna skriver:

"Vår fråga till de styrande är när man som förtroendevald i kommunen får bryta mot det regelverk som ligger till grund för beslut?
Den 28/5 behandlade kultur – och fritidsnämnden bidragsansökningar från föreningarna . Bjuvs bowlingklubbars föreningar, Skromberga Ryttarförening och Folketspark i Billesholm. Vid det tillfället bröt en majoritet av nämndens ledamöter ( S och KD) mot nämndens regelverk för föreningsbidrag när de på eget bevåg beslutade att betala ut pengar som föreningarna inte har rätt till enligt regelverket.

Ordförande genomförde beslutet med utslagsröst. Han borde ha hanterat föreningsbidrag 2019 på ett för nämnden korrekt sätt. Nu valde han istället att sätta nämndens ledamöter och föreningar i klistret med det olagliga handlandet. Alla föreningar ska ha samma regelverk att förhålla sig till och om kriterier ska förändras så ska det ske på korrekt sätt innan bidrag beviljas. Detta kunde ordförande ha löst. Ryttarföreningen har ansökt om ett anläggnings-bidrag på 27827 kr. Regelverket säger att föreningar ska ha 40 % av medlemmarna som är mellan 4-20 år och ha minst 200 aktivitetstillfällen för att komma på tal. Det har inte föreningen redovisat utan de har 23 % av medlemmarna i åldrarna 4- 20 år samt har bara 100 deltagartillfällen.

Bowlingklubbarnas förening har en nettokostnad på 172800 kr och av dem kan man enligt regelverket få bidrag för max 60% av nettokostnaderna. Det skulle innebära att ett bidrag på max 103680 kr var möjligt att ge. Billesholms folketspark sökte ett bidrag på 300 000 kr. Det fanns på nämnden inga underlag för föreningen att fatta beslut på så som regelverket föreskriver.Det saknades underlag för såväl verksamhetsberättelse med ekonomi som för de dialogmöten som ska hållas 1 – 2 ggr/år och är obligatoriska för attföreningen skall vara bidragsberättigade.

Det gick alltså inte att fatta beslut på saklig grund. Under en timme diskuterade nämnden dessutom om den som har en andel i förening är jävig eller ej."

 

Mattias Lejon (M) - Ledamot kultur- och fritidsnämnden

Lisbeth Madsen (M) - Ersättare kultur- och fritidsnämnden

 

Nämndens ordförande Bo Hallqvist samt !:e vice ordförande Peter Persson svarar M:

"Den 28 maj behandlade kultur– och fritidsnämnden bidragsansökningar från Bjuvs bowlingklubbar, Skromberga ryttarförening och Folkets park i Billesholm.
När det gäller Skromberga ryttarförening kräver ridsport fler vuxna per deltagande barn för att genomföra aktiviteter på ett kvalitativt och säkert sätt samt att nuvarande regler missgynnar de som gör individuella träningar och inte tränar i grupp. Då siffrorna som redovisas enbart gäller de ”gruppträningar” som genomförs valde majoriteten att godkänna denna ansökan. Detta för att inte slå sönder en väl fungerade verksamhet, innan de nya bidragsreglerna är på plats.

Bjuvs kommun har gjort betydande investeringar i bowlinghallen som drivs av Bjuvs bowlingklubbars förening. Föreningens intäkter består av sponsorer och hyran från arrendatorn som driver kiosken och har hand om bokningarna och öppethållandet. Sedan ett par år tillbaka driver föreningen ett aktivt arbete för att utveckla verksamheten och bowlinghallen på ett sätt som ger mer intäkter och erbjuder en attraktiv del av fritidsutbudet för innevånarna i Bjuvs kommun. Tack vare detta aktiva arbete har tex pensionärs- och ungdomsbowling utvecklats.

För att ta tillvara kommunens investeringar i bowlinghallen samt att inte sätta Bjuvs bowlingklubbars förening i ekonomiska problem valde majoriteten att även godkänna denna ansökan.

När det gäller bidraget till Billesholms Arbetares fastighetsförening u.p.a. kan enligt bidragsreglerna, ”Övriga bidrag till driften utgå för specifik och kostsam drift” som exempel K-märkta folkets park i Billesholm, kan nämnden godkänna bidrag enligt ovanstående då det klart och tydligt på deras ansökan framgick hur mycket detta hade kostat parken.

Nuvarande regelverk för bidrag till föreningar har av både förvaltning och nämnd bedömts vara föråldrat och inte i alla lägen vara i linje med kommunens riktlinjer. Nämnden känner väl till detta och att arbete pågår för att ta fram regler som på ett bättre sätt svara upp mot dessa riktlinjer så att vi inte slår undan fötterna på våra föreningar i kommunen. Det är ju därför viktigt att nämnden i sina beslut tar hänsyn till detta och ser till att våra beslut inte leder till att föreningarna blir lidande. Dom som skulle förlora på det är ju Bjuvs kommuns innevånare som då drabbas av ett sämre fritidsutbud.

Bo Hallqvist (S)                                                                        Peter Persson (S)

Ordförande Kultur-och Fritidsnämnd                                         1:st vice ordförande Kultur-och fritidsnämnd