VÅRDDEBATT Den 6 april togs ett beslut i Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott för att flytta korttidsverksamhetenfrån Almliden till Varagården och samtidigt minska antal korttids- och växelvårdsplatser från 16 till 8 efter ett förslag från Vård- och Omsorgsförvaltningen. Socialdemokraterna motsätter sig förslaget.

Debatten mellan Bjuvs politiska ledning SD-M och oppositionen med S i täten fortsätter nu också utanför sammanträdesrummet. På måndagskvällen står följande på SD:s sida på nätet. Avsändare Pia Trollehjelm.

- I tjänsteskrivelsen inför utskottsmötet stod det:

"Almlidens korttids- och växelboende består av 16 platser. Genomsnittlig beläggning 2019 var 9,5 och 2020, 6,8 varav två till tre är beslut om växelvård. Platserna är fördelade på fyra dubbelrum och åtta enkelrum.

Almliden är inte renoverat på många år så på grund av slitage börjar lokalerna få omfattande behov av renovering och uppfräschning.

Efter brandskyddstillsyn 2020-01-27 beslutade räddningstjänsten Skåne Nordväst 2020-04-29 om att föreläggande om krav att indela varje boenderum som separat brandcell. Ansvaret åligger inte fastighetsägaren utan nyttjanden av lokalen, varvid kostnad på minst en halv miljon kommer belasta Bjuvs kommun.

Senaste året har det inte varit kö till särskilt boende med allmän inriktning. Antalet lediga lägenheter har under perioden har istället ökat då allt fler äldre väljer att bo kvar i sina ordinarie boende trots omfattande insatser från hemtjänsten. De senaste sex månaderna har vi i snitt haft 10-15 lägenheter lediga (med allmän inriktning). Till detta kommer också ett ökat antal lediga demensplatser under de senaste månaderna. Eftersom det inte är kö till särskilt boende kan alla beslut verkställas omgående.

Jämfört med andra kommuner har Bjuvs kommun högre andel platser i särskilt boende än jämförbara kommuner i förhållande till demografin. Detta kan sättas i samband med avsaknaden av någon form av mellanboende som möjliggör kvarboende med stöd av hemtjänsten. Ett trygghetsboende är därför av stor vikt för att på sikt minska behovet av särskilt boende vilket också är upptaget i Lokalförsörjningsplanen 2021-2025.

Tomma lägenheter på våra särskilda boenden (SärBo) genererar minskade intäkter och om den låga beläggningsgraden fortgår under året riskerar verksamheten ett intäktsbortfall på 1,1 miljoner kronor.

Då pandemin krävt utökad bemanning för att kunna avgränsa personal mellan avdelningarna har inte personalkostnaderna kunnat minskas i samma omfattning som det har minskat antal boende. I stället har sedan januari två tomma lägenheter använts på Varagårdens växelvårdsplatser som en åtgärd ör att nyttja befintliga personalresurser på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt. Denna åtgärd har också inneburit att korttiden på Almliden inte behövt bemannas upp extra för att minimera risk för smittspridning."

"Vill ha kvalitet"
- Sverigedemokraterna vill lägga pengar på kvalitativ vård - inte på tomma, dyra lokaler som inte är ändamålsenliga, är i behov av omfattade renovering och dessutom behov av dyr uppdateringar av brandskyddet - för att inte nämna att brandskyddet är utdömt. Det tillägger Pia Trollehjelm.

- Därför stödjer vi förvaltningens förslag om att flytta Korttids- och växelvårdplatserna från Almliden till Varagården.

På slutet av inlägget levereras en känga till oppositionen:

- Ulrika Thulin (S), väljer istället att hålla kvar vid tomma, dåliga lokaler och dåligt brandskydd, vilket innebär sämre vård utan minsta tanke på vårdtagarnas säkerhet, avslutar Pia Trollehjelm.

Tvärt om hos socialdemokraterna
I en insändare skrev Ulrika Thulin (S) och 2:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden samt
Inga Bakken (S) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden redan direkt efter mötet den 6 april:
 
- Majoriteten (SD & M) vill halvera antalet platser på vårt Korttids- och Växelvårdsboendet från 16 platser till 8 platser. Majoriteten (SD & M) vill flytta Korttids- och Växelvårdsboendet från Almliden till Varagården (Särskilt Boende). Majoriteten (SD & M) vill minska antalet platser inom Särskilt Boende med 8 platser.
 
- Vi (S) vill inte minska antalet platser inom Korttids- och Växelvårdsboendet, när våra medborgare behöver kommunens omsorg som mest ska det inte saknas några platser. Vi (S) vill inte minska antalet platser inom Särskilt Boende, när våra medborgare behöver kommunens omsorg som mest ska det inte saknas några platser.

Svaret lät inte vänta på sig
- Det är intressant att Kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i Tekniska nämnden, samt 1:e vice ordförande i BUN (Pia Trollehjelm och Inga Bakken - red:s anm.) intresserar sig för frågorna i Vård- och Omsorgsnämnden, kommenterar Ulrika Thulin SD:s måndagsutspel.

Thulin fortsätter:

- En fråga som faktiskt är kopplad till Tekniska nämnden är varför det tagit över 1 år för informationen om bristerna i brandskyddet på Korttidsenheten att nå fram till Vård- och Omsorg? Inspektionen gjordes i början av 2020, men informationen kommer fram först nu? Varför kommer det akuta förslaget om flytt av Korttidsenheten först när där är hot om vite?

Vad händer efter pandemin?
- Vi är inte emot en sammanhållen flytt av korttidsenheten, säger Ulrika Thulin. Det vi däremot inte anser nödvändigt just nu är att ta bort totalt 16 omsorgsplatser i Bjuvs kommun. 

- Ja, vi har fler tomma platser just nu, men dem kommer vi säkerligen behöva inom kort, när vi tar oss ur pandemin. Senaste året har inte varit ett ”normalår” och därför går det inte riktigt att jämföra uthyrningsgraden på våra Särskilda Boenden. Att kunna få en plats på Särskilt Boende eller Korttid/Växelvården när man behöver det är en trygghetsfråga för många och vi vill inte att Bjuvs kommun ska säga nej till dem som behöver plats, vilket kan bli konsekvensen om man tar bort 16 platser.

Marianne Rönnberg Galmor