DEBATT   DEBATT   DEBATT   DEBATT   DEBATT 
Diskussionens vågor går redan höga vad gäller slutstriden om Bjuvs Folkets Hus. De borgerliga i styrelsen gillar inte det förslag som arbetsgruppens sammankallande Kenneth Bolinder publicerat och Bolinder svarar att om någon missuppfattat uppdraget så är det de som kritiserar honom. Läs mer här.
I HD och Bjuvsnytt kan vi läsa om vad som skall hända med Folkets Hus (Blå Vinkeln) i Bjuv om kommunen får igenom sitt förslag enligt ett pressmeddelande från Kenneth Bolinder, skriver Lisbeth Madsen och Margit Johansson.

I våras 2015 bildades det en arbetsgrupp bestående av 3 representanter från kommunen och 2 representanter från Folkets hus styrelse (Bjuvs Arbetares Byggnadsförening u.p.a.) Till sammankallande och representant för kommunen utsågs Kenneth Bolinder. Under dessa sammankomster har det från styrelsens sida flera gånger framförts förslag på att man skulle bjuda ut Folkets Hus på den fria marknaden. Det är inte meningen att kommunen skall äga samtliga Folkets Hus byggnader i Bjuvs kommun. Folkets Hus i Bjuv har även behov av stora reparationer. Dessutom har Sibylla-ägaren blivit lovad att köpa loss tomtmark för sin verksamhet innan Folkets hus säljer, något som socialdemokraterna nu vill förhindra.

Vi anser att de socialdemokratiska representanterna blandar samman rollerna, dels deras egen arbetarkommuns åsikt, dels vad de som socialdemokrater tycker att de ska göra med Folkets hus. Vi som sitter i  styrelsen har ett uppdrag att verka utifrån vad som är bäst för Folkets Hus. 

Från kommunens sida har även framförts generösa förslag att de kan överta Folkets Hus för 0 kronor. Vid det senaste mötet hade summan höjts till 1 804 500 kr med löfte att Folkets Hus får hyra en lokal på 20 kvm. Varför detta erbjudande, jo kommunen kan inte söka bidrag från Boverket vilket endast föreningar kan göra. Här är åter ett övergrepp på Bjuvs Arbetares Byggnadsförening i vilken det sitter socialdemokrater som representanter för kommunen. Styrelsen har tagit fram en värdering av Folkets hus vilket även kommunen har gjort.  Vi har överlämnat vårt siffermaterial till kommunen medan deras förblir en hemlighet – tydligen inte en offentlig handling.

Genom att lägga ut Folkets Hus till försäljning får vi veta vad andra entreprenörer är villiga att betala.  Det kommer  alltså att läggas ett motförslag på stämman som innebär att Folkets Hus skall läggas ut till försäljning för att se om det finns intressenter samt att Sibylla ägaren får köpa loss mark till sin verksamhet.

Lisbeth Madsen, styrelseledamot Folkets husföreningen

Margit Johansson, ersättare Folkets husföreningen

 

Kenneth Bolinder svarar Madsen och Johansson:

Med anledning av insändare från Lisbeth Madsen och Margit Johansson
Det är viktigt att ha koll på fakta och formaliteter när man ska relatera ett skeende eller en händelse, speciellt när det gäller kritisk granskning. Både jag, arbetsgruppen och styrelsen har att rätta oss efter vad ägaren till Folkets hus vill och ber oss göra.

Arbetsgruppens sammansättning beslutades av andelsägarna till Folkets hus i Bjuv på ett medlemsmöte 2015-05-18. Ägarna beslutade att tre av ledamöterna skulle vara fristående från Folkets hus och övriga skulle utses av Folkets hus styrelse. Att Bjuvs kommun som Lisbeth Madsen och Margit Johansson hänvisar till skulle ha haft med detta beslut att göra är direkt felaktigt, vilket åtminstone Madsen förutsätts vara väl medveten om då hon är del i beslutet.

Ägarna till Folkets hus beslutade vid en extra stämma 2015-08-31 att genomföra förhandlingar med Bjuvs kommun om ett överlåtande av fasigheten, Medborgaren 1, och ge förslag till en framtida samverkansform med Bjuvs kommun då det gäller att kulturellt utveckla centralorten Bjuv. Detta förslag kommer att presenteras för ägarna på en ny extra stämma 2015-11-05. Det är i detta möte som ägarna ska säga sitt, om de tycker förslaget är tillräcklig bra eller inte. Det är alltså i slutändan (endast) ägarna till fastigheten som bestämmer till vem de vill sälja och till vilket pris.

Beträffande ”löftet” till Sibylla-ägaren som Madsen och Johansson uttrycker det, är detta varken något som är skriftligt dokumenterat eller någonting som styrelsen framfört eller diskuterat med ägarna på någon av de årliga stämmor som ägt rum de senaste 7 - 8 åren, enligt tillgängliga protokoll. För att infria ett sådant ”löfte” måste ett sådant förslag presenteras för och godkännas av ägarna på den årliga stämman. Detta har alltså inte skett, varför ”löftet” får stå för den eller de som lämnat en sådan utfästelse.

I övrigt hänvisar jag till pressmeddelandet som finns infört i Bjuvsnytt den 23/10 och i Helsingborgs Dagblad den 27/10.

Kenneth Bolinder
Sammankallande i arbetsgruppen för Folkets Hus i Bjuv