SKOLTVIST Inte ens när en läkare sjukskrev dem från undervisningen på Grundsärskolan fick flickorna någon studiero. Mamman anmälde skolan till Skolinspektionen, skolan har svarat och nu väntar alla spänt på upplösningen.
Det handlar om två elever i grundsärskolan på Brogårdaskolan i Bjuv. De har båda ett flertal diagnoser, bla autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning, vilket gör att de inte utan invänjning kan gå tillsammans med andra elever.

En överläkare inom barn- och ungdomsvården som känner flickorna väl förklarar:

- Det krävs goda strukturer i vardagen och ändamålsenliga strategier som ska befrämja självständighet. De är i behov av en autismvänlig miljö med omfattande vuxenstöd.

- De har svårigheter att förmedla och ta emot budskap. Pratar inte med utomstående personer utan bara ler. Kräver tillsyn dygnets alla timmar för att de utsätter sig för risker. Självskadebeteende vid måltider vilket kräver aktiv hjälp med maten för att de ska äta.

En bra start
När flickorna började skolan för några år sedan hittade den dåvarande rektorn på Brogårdaskolan tillsammans med flickornas mamma en fungerande modell för undervisningen. Kort sagt bedrevs studierna då i ett separat rum i skolan. Men när det så var dags att börja i Grundsärskolan erbjöd skolan inte något motsvarande utrymme. Istället sattes de i en "vanlig" klass. Något de enligt mamman inte klarade av:

- Min närvaro i skolan dikterades endast av min strävan att få dem att gå dit, och på ett sätt som inte skadade dem, säger hon. Upplägget under det sista året i grundskolan skulle vara utgångspunkten när mina döttrar började Grundsärskolan. Så var överenskommelsen. För att sedan omformas till en mer gängse skolgång. Utan mamma och tillsammans med andra elever. Överenskommelsen har dock inte hållits. Vilket lett till att flickorna inte velat gå till skolan, att de gått tillbaka i utvecklingen och att de självskadat sig. Olika läkare och psykologer har sedan dess konstaterat att de lider av ångest pga av att de inte bemötts på ett adekvat sätt i skolan.

Flickorna sjukskrivna
För en tid sedan mådde flickorna till slut så illa av vad man som extern betraktare kan kalla ”ställningskriget” runt dem, att en läkare sjukskrev dem. Ett sjukintyg som skolan dock vägrade godkänna. Trots att också skolans egen läkare ansåg att sjukskrivningen var nödvändig.  Skolans ledning ansåg att sjukskrivningen var svagt underbyggd av en läkare man inte ansåg känna flickorna och svarade med att de skulle infinna sig på lektionerna redan nästa dag. Om inte väntade en orosanmälan till socialen mot mamman.

Skolinspektionen inblandad
Mamman svarade med att vända sig till Skolinspektionen  - som i sin tur har skrivit till Bjuvs kommun med krav på förtydligande på 18 punkter om hur man avser att tillgodose flickornas studiebehov. Sista svarsdag var den 23 februari.

- Vi har redan svarat Skolinspektionen, säger Erika Blücher, skol- och kvalitetschef i kommunen, till bjuvsnytt.se den 21 februari.

- I övrigt kan jag inte uttala mig i media om enskilda fall.

Därför citerar vi den mycket omfattande Frånvaroutredning som skolan författat. Daterad 20201216.

”Vårdhavaren samarbetar inte”
- Personalens samlade bedömning är att elevens frånvaro inte beror på att eleven inte vill vara i skolan eller att eleven inte trivs, utan frånvaron beror på att vårdnadshavaren inte delar skolans målbild och därför inte samarbetar kring de åtgärder och insatser som skolans personal bedömt som lämpliga. Syftet med insatserna är att ge stöd åt eleven och successivt fasa ut modern. Skolans personal bedömer att eleven kan vara i skolan då hon mår bra och utvecklas i sitt lärande ju mer hon är i skolan.

Soc av annan uppfattning
I samband med att mamman 2020 gjorde en anmälan mot skolan till Skolinspektionen kopplades socialtjänsten i Bjuv in. Socialtjänsten har i sammanhanget intygat att mamman ”gör ett bra jobb” och att ”det inte finns något att anmärka på hennes föräldraskap”.

Ord mot ord
En läkare på BUP står nu bakom sjukskrivningen av flickorna och stödjer mammans uppfattning att flickorna bör få gå i en annan grundsärskola i någon grannkommun. Inte återgå till undervisningen i Bjuv.

Tonen är hård parterna emellan. Skolans frånvaroutredning avslutas med:

- Huvudmannen (kommunen) planerar att informera vårdnadshavaren om skolplikten och vårdnadshavarens skyldigheter att se till att eleven fullgör sin skolplikt. En utredning om föreläggande mot vårdnadshavaren kommer att inledas av huvudman.

Spelbrickor
- Det sorgligaste i allt är hur man tappat fokus på barnen, säger mamman. Använt barnen som spelbrickor. Ännu har de inte fått någon undervisning trots att jag öppnat mitt hem för skolan .

- Jag har försökt få till möte med skolchefen sedan september 2020 men fortfarande vill ingen träffa mig utan man utgår bara ifrån särskolans rektor Christel Nilssons utsaga. Skolläkaren har också efterfrågat ett möte med alla inblandade redan den 1 februari men även det nekas.

- Det enda jag vill är att barnen kan få gå i skolan på ett sätt som passar dom , utifrån deras förutsättningar och Bjuvs kommun har inte kunnat erbjuda flickorna det. Jag önskar så att barnen får möjlighet att gå i en annan kommun som kan erbjuda flickorna detta. Jag anser inte att de kan gå tillbaka till den här skolan pga trauma.

Inga kommentarer
Redaktionen har talat både med grundsärskolans rektor Christel Nilsson och kommunens skol- och kvalitetschef  Erika Blücher. Båda hänvisar till sekretessen som de menar förbjuder dem att uttala sig.

- Det är beklagligt att barnen blir lidande, konstaterar Christel Nilsson i slutet av vårt samtal.

Svar på vad förvaltningen svarat Skolinspektionen får vi alltså inte genom att ställa raka frågor. Undertecknad har istället via både telefon och e-post förgäves sökt kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningens kansli för att få en kopia av brevet. I skrivandets stund har förvaltningen valt att inte svara.

Vi kan förhoppningsvis återkomma och berätta om och hur kommunen löst flickornas studiesituation.

Fotnot: I vissa dokument nämns endast en av flickorna men den beskrivna situationen gäller dem båda, enligt modern.

Marianne Rönnberg Galmor