Billesholms kyrka invigdes 1919 och ritades av Martin Crosiö för Höganäs-Billesholm AB. 1928 skänktes den till dåvarande Norra Vrams församling och ingår numera i Bjuvs församling.

 

BJUVS FÖRSAMLING Kyrkorna i Bjuvs församling har i slutet av augusti genomgått en s.k. tillsyn av Räddningstjänstens chef Christer Nilsson. Resultatet är bland annat att det i Billesholms och Risekatslösa kyrkor inte längre får vistas fler än 30 personer samtidigt.

I somras ombads Räddningstjänsten i Bjuv av kyrkan att göra en tillsyn av församlingens kyrkor vad gäller brand- och olycksrisker. Såväl Bjuvs kyrka som Billesholms, Norra Vrams och Risekatslösas kyrkor har haft besök av Christer Nilsson.

- Jag har gjort det som heter ”Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”, berättar Christer Nilsson. Jag hade planerat att under hösten besöka kyrkorna i alla fall men nu blev det litet tidigare än så.

- Hur som helst så kom jag fram till att det i Billesholms kyrka inte får finnas mer än högst 30 personer samtidigt inne i kyrkan. Den heltäckningsmatta som finns över hela golvet bedömer jag som farlig ur brand- och förgiftningssynpunkt. Jag bedömer att den är mycket gammal, utan flamskydd, och i samband med en eventuell brand skulle den kunna avge farliga gaser. Och i ett sådant sammanhang klarar kyrkans utrymningsvägar inte mer än maximalt 30 personer.

"Bara transportvägar"
Enligt regelverket ska det finnas minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Christer Nilsson förklarar att de flesta dörrar i Billesholms kyrka är mindre än en meter breda och att det endast är en av dem – den som är 1.20 m bred – som godkänts som utrymningsväg.

- Övriga dörrar där är bara ”transportvägar” för prästen, tillägger han.

Den snart 100 år gamla tegelkyrkan omfattar även en läktare där orgeln står och organist och kör brukar uppehålla sig. Men efter tillsynen får endast organisten vara där p.g.a. de bristande utrymningsmöjligheterna.

- Byter kyrkan ut mattan däremot så kan 100 personer få vara där samtidigt. Men inte 250, säger Christer Nilsson.

Bäst i klassen
Av Bjuvs församlings fyra kyrkor är Norra Vrams kyrka, med två godkända utgångar, bäst i klassen. Norra Vram, en gång traktens största kyrka, rymmer egentligen 360 platser men Christer Nilsson skriver i sin rapport att maxantalet personer inne i kyrkan numera endast får vara 300, varav 250 sittande.

- Övriga 50 personer får stå. Extra stolar i gångar etc. tillåts inte, säger Christer Nilsson. Vare sig i  Norra Vram eller någon av de övriga kyrkorna.

I Bjuvs 1100-talskyrka finns tre utgångar varav två fått godkänt efter tillsynen.

- Det är trångt i Bjuvs kyrka, tillägger Christer Nilsson. Det finns 130 sittplatser men det finns dessutom lösa stolar utanför bänkraderna och det ska därför göras en särskild riskanalys av dispositionen av utrymmet för att bedöma om mer än 130 personer faktiskt får rymmas där.

I Risekatslösa kyrka får efter tillsynen nu upp till 100 personer rymmas i kyrkan samtidigt.

Kräver "brandvakter"
Slutligen är det värt att notera att om det överhuvudtaget ska få finnas 30 personer i Billesholms kyrka så krävs det att personal med specialutbildning i utrymningsteknik etc. tjänstgör i kyrkan. I händelse av olycka som kräver en snabb utrymning.

Inom en snar framtid ska Christer Nilsson tillbaka till bland annat Billesholms kyrka och göra en vidare tillsyn där även utrymningslarm, brandsläckare m.m. ska inspekteras. Men redan den 30 september ska Bjuvs församling ha inkommit med svar på hur man tänkt åtgärda problemet med heltäckningsmattan i Billesholm.

- Om inte en plan för åtgärd inkommit tills dess kan jag utfärda ett s.k. föreläggande. Som kan överklagas av församlingen men som också i förlängningen kan leda till vite.

- Men det brukar alltid lösa sig utan att man behöver gå så långt, avslutar Christer Nilsson.

Text: Marianne Rönnberg Galmor                Foto: Lars Svendsen

Om Räddningstjänsten i Bjuvs kommun
Bjuv, Landskrona och Svalöv har en gemensam räddningschef. Räddningschefen är placerad i Landskrona. På brandstationen i Bjuv finns det en Stf Räddningschef/Platschef och en heltidsanställd brandman.

I Bjuv arbetar 16 brandmän och 5 styrkeledare som deltidsbrandpersonal. Vid larm innebär det att de som har jour lämnar sina ordinarie arbeten för att åka på utryckning. All utryckningspersonal måste bo och arbeta så att de når brandstationen inom 5 minuter. 

Utryckningsstyrkan består av 6 personer, fem brandmän och en styrkeledare. Utryckningsstyrkan rycker ut inom 5 minuter och vid större bränder eller trafikolyckor samarbetar man med räddningstjänsterna i grannkommunerna. Styrkan åker även ut på vissa ambulanslarm för att hjälpa ambulanspersonalen.