RÄTT OCH FEL Helsingborgs Dagblads publicering nyligen om att Valleberga och Brogårda förskola ska rivas har upprört de ansvariga i kommunen som menar att informationen är felaktig eftersom frågan fortfarande utreds. Allt pekar dock på att det blir billigare att riva än att renovera.
Rätt tågordning i handläggningen av frågan är att Tekniska utskottet i Bjuvs kommun beslutat att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram underlag för rivning av förskolorna. Efter detta ska en återkoppling visa vilka ekonomiska konsekvenser rivningen skulle få. Det betyder att ett beslut om rivning av de bägge förskolorna är på väg fram till kommunstyrelsen, som är den instans som beslutar om eventuell rivning.

Om kommunstyrelsen fattar beslut om rivning innebär det att de barn som idag är placerade i de tillfälliga lokalerna kommer att få vara kvar där ”en längre tid”. Vad det betyder i klartext är idag inte känt.

Bakgrunden
Under hösten 2017 genomförde Bjuvs kommun en undersökning avinomhusmiljön på Brogårda förskola i Bjuv och Valleberga förskola i Ekeby. Resultaten visadebla förhöjda värden av klorfenol och därför stängdes verksamheterna och flyttades till andra lokaler i kommunen.

Klorfenol finns i ett kemiskt träskyddsmedel som användes vid husbyggen under 1950-1970-talet. När klorfenol utsätts för fukt uppstår en lukt som många upplever som mögellukt.  Det är inte bevisat ohälsosamt men en del människor påverkas genom allergiska reaktioner.

Konsulter har gjort en fördjupad utredning för att få en helhetsbild av situationen. Utredningen är nu färdig och visar att det finns omfattande skador på de bägge fastigheterna. Man kommer därför att vidare titta på vilka exakta åtgärder som behöver göras för att lösa problemen. Allt för att barn och personal ska vistas i de allra bästa lokalerna.

Den tillfälliga lösningen med flytt till nya lokaler kommer att behöva fortsätta ett tag till tills kommunen vet hur man ska åtgärda de gamla lokalerna.

- Vi kommer att ge dig uppdaterad information så snart vi vet mer, lovar ansvariga tjänstemän i kommunhuset.

Det ”finstilta”
I protokollet från Tekniska nämnden daterat den 28 februari står följande att läsa:

”Under flera års tid har Valleberga förskola och Brogårda förskola haft problem med inomhusmiljön. Flera undersökningar, utredningar och åtgärder är genomförda, men trots detta kvarstår problemen. Framför all har man känt en obehaglig lukt som beskrivits som mögel.

Ett första steg var att genomföra en luftmätning som påvisade spår av bla kloranisoler. Beslut togs att utrymma förskolorna för att kunna göra en djupare utredning. Det visade sig att båda förskolorna har likartade problem.

Enligt anlitad konsult har följande framkommit som leder till problemen:

• Kemisk och mikrobiell lukt inne och även ute

• Aktiva och torra fuktskador

• Konstruktionsfel i byggnaden - ingen luftspalt, otätheter ångspärr

• Dåliga/ otäta genomföringar el, ventilation, vatten och avlopp

Betongplattan är inte undersökt, men det finns stora risker att även denna är smittad.

För att åtgärda problemen behövs hela fasaden och taket rivas. Trots detta finns risk att lukt finns kvar i kvarvarande byggnadsdelar.

Efter samtal med konsult och andra kommuner där likartade problem har funnits så föreslås att förskolorna rivs.

Genomföra rivning av fastigheterna kommer att medföra kostnader som inte är kända i nuläget. Upphandling måste genomföras där rivning av byggnaderna samt återställning av utemiljön skall ingå.

Fastighetsavdelningen begär att få uppdrag att ta fram underlag för rivning av Brogårda förskola och Valleberga förskola. När kostnaden för rivningarna är framtagna återkoppla till Tekniska utskottet och begära ekonomiska resurser för att genomföra rivningen.

Den 28 februari beslutade Tekniska utskottet att ”ge Fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram underlag för rivning av Brogårda förskola och Valleberga förskola. När underlaget med de ekonomiska konsekvenserna är klara ska det återkopplas till Tekniska utskottet för fortsatt handläggning.”

Marianne Rönnberg Galmor