Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIK Torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige var ett stillsamt möte. Först på slutet när opposiitonsrådet Anders Månsson (S) ställde ett par särskilda frågor till kommunalrådet Mikael Henrysson hade det kunnat hetta till. Men det gjorde det inte.

Efter det obligatoriska uppropet och den obligatoriska genomgången av formalia som alltid inleder  dagordningen så rullade mötet på punkt efter punkt. Först ut var frågan om att anta en Miljöpolicy som börjar gäll 20201001.

Socialdemokraternas Niclas Svalö, Stefans lillebror, begärde ordet och gick upp i talarstolen.

- Jag hittar inte någonstans att Miljöförbundets synpunkter inhämtats, sa han med svag mikrofonstämma. Vi vill att ni tar hjälp av dem i ett sådant här ärende.

Mikael Henrysson svarade:

- Vi kommer inte att ta hjälp av Miljöförbundet. Vi har istället haft extern konsulthjälp. Miljöförbundet och en miljöpolicy är två skilda saker.

- Jag finner detta anmärkningsvärt efter kommunen betalar pengar för att vara medlem i Miljöföbundet, lade Niclas Svalö till innan fullmäktige röstade för att anta det liggande förslaget, utarbetat i kommunhuset och tidigare gillat av Kommunstyrelsen.

Så här lyder Miljöpolicyn
Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling och tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts långsiktiga konsekvenser. Vi tar ställning för miljön och strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill erbjuda de som bor i, verkar i och besöker vår kommun en god livsmiljö med välbehållen natur, frisk luft, rent vatten, hållbar infrastruktur och fungerande ekosystem.

Vi arbetar aktivt i vår organisation för att bli en klimatneutral verksamhet senast år 2030, göra det enkelt för våra medborgare att leva miljövänligt och för att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun.

Principerna i vårt miljöarbete ska vara att:
- Vi fungerar som pådrivare och gott exempel i arbetet för en hållbar utveckling.
- Vi är en självklar del av ett större sammanhang och arbetar aktivt för att uppfylla mål och riktlinjer inom miljöområdet från nationellt och regionalt håll.
- Miljö- och klimathänsyn är en självklar del i kommunens alla beslut, för kommunens förvaltningar, nämnder, styrelser och kommunala bolag.
- Vårt miljöarbete sker systematiskt med mål utifrån vår betydande miljöpåverkan och med ständiga förbättringar som utgångspunkt.
- Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i alla våra verksamheter och utvecklar och förbättrar arbetet kontinuerligt. Alla kommunens anställda förstår miljökonsekvenserna av sitt handlande och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
- Vi uppfyller lagar och krav som berör kommunens verksamheter.

Policyn kommer att vara gällande till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Fastighetsförsäljning
Som bjuvsnytt.se tidigare berättat så säljer kommunen Flamman – fd Folkets Hus – i Ekeby. Den ursprungliga fastigheten samt de barackmoduler som använts till flyktingförläggning inbringar kommunen 2 700 000 kronor. Köparen är en kvinna från Helsingborg.

Anders Månsson hade synpunkter på affären.

- Flamman har sålts via en fastighetsmäklare vilket innebär att objektet lagts ut till offentlig beskådan. För att få så många bud som möjligt. Ett bra sätt att avyttra skattebetalarnas förmögenhet.

- Nästa månad blir en ännu större affär aktuell. En som ligger på hundratals miljoner kronor i värde. Men den går de styrande i Bjuv inte ut med på en öppen annons.

Utan att namnet nämndes förde Månssons tal tanken till den kommande försäljningen av Bjuvsbostäder.

Beslutet blev att fullmäktige godkände försäljningen av Flamman.

Därefter på dagordningen kom försäljningen av fd kommunhuset i Ekeby. Som vi också skrivit om tidigare. Den fastigheten inbringar hela 9 600 000 kr till kommunens kassakista. Än en gång gick Anders Månsson upp i talarstolen:

- Ja, det här är samma sak igen, sa han. En större affär än Flamman och även här har man tagit hjälp av en mäklare. Jag har en fråga till Mikael Henrysson:  Är det så ni tänker förfara vid försäljning av all  kommuninvånarnas förmögenhet?

Mikael Henrysson:

- Ja naturligtvis. I övrigt uppfattar jag att du talar om Bjuvsbostäder och att den försäljningen inte följer samma mönster med offentlig annonsering via mäklare. Vilket ju är deras styrelse som bestämt och inte jag.

Anders Månsson:
- Jag bara försöker få klarhet i tillvägagångssättet. Jag har inte yrkat avslag. Och jag har inte nämnt Bjuvsbostäder.

Därmed var debatten över och KF beslutade enligt Kommunstyrelsen förslag att godkänna försäljningen.

Uppsiktsplikt AB Bjuvsbostäder
På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2019 lämnade ledamoten Mikael Henrysson (SD) ett initiativärende som behandlade kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Initiativärendet konstaterade att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över AB Bjuvsbostäder och ska agera när de bedömer det finns missförhållanden. Mikael Henrysson framförde uppfattningen att presidiet i AB Bjuvsbostäders styrelse – Stefan Svalö (S) och Alf Nilsson (S) - vägrat att följa ägardirektiven, vilket han bedömde vara ett tydligt missförhållande. Henrysson yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande i frågan om ägaren har förtroende för presidiet i AB Bjuvsbostäder.

Frågan behandlades sedan av Kommunstyrelsen,kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 28 november 2019, § 144, genom minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Efter kommunfullmäktiges beslut har händelseutvecklingen bl a innefattat ett majoritetsskifte samt har ledamöterna i AB Bjuvsbostäders dåvarande presidium lämnat styrelsen. Dessa ändrade förhållanden har påverkat aktualiteten av sakfrågan i initiativärendet.

När initiativärendet därför torsdagen den 24 september 2020 lades på fullmäktiges bord var det med följande förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

Urban Berglund (KD) och medlem i oppositionen begärde ordet och yrkade avslag på detta. Ulrika Thulin (S) yrkade i sin tur bifall till Urban Berglunds yrkande och konstaterade att detta ärende borde få leva längre än till dagens datum.

Votering! Här kom kvällens första och enda omröstning. Som slutade med 15 ja till KS-förslaget mot 14 nej. Och därmed var den frågan avslutad.

Anders Månsson sköt skarpt
Efter en rad avsägelser och val av nya ledamöter i Byggnadsnämnden och Barn och utbildningsnämnden avslutades så kvällens möte med ett par frågor från Anders Månsson till Mikael Henrysson respektive Jörgen Johnsson.

Oppositionsrådet Månsson ville först veta varför de styrande inte lagt ut försäljningen av Bjuvsbostäder till sk allmän försäljning. Utan istället valt att låta två intressenter ”slåss” om saken. (Vilka två är hittills endast känd i en inre krets i Bjuvs ledning.

- Vilka områden som ska säljas talar ni inte om, sa Anders Månsson. Vem som bjuder säger ni inte heller. Tycker du Mikael verkligen att man får det bästa priset om man inte annonserar?

Om avsikten var att få igång en het debatt om försäljningen så lyckades Månsson inte. Henrysson svarade bara:

- Vi ser till helheten för Bjuvs kommun och dess invånare och förbehåller oss rätten att välja en seriös aktör. Vi tror på denna lösning.

Anders Månsson lät sig inte nöjas med svaret utan tillade :

- Jag är rätt övertygad om finns fler än två som skulle vara intresserade av den här affären.

"Bjuv Sveriges bästa boendekommun 2030"

Anders Månssons nästa fråga till Mikael Henrysson handlade om den broschyr som SD nyligen gav ut med titeln: Bjuvs Sveriges bästa boendekommun 2030.

- I den kan vi läsa om allt som ni beställt, sa Månsson. Men det finns ju inga beslut om allt det där. Kan man då skriva så?

- Ja, sa Henrysson. Det kan man. Det är beställt men därmed inte beslutat.

End of discussion.

Anders Månsson fortsatte att beta av sina frågor till Bjuvs politiska ledning och nu var det kommunalrådet Jörgen Johnssons (M) tur:

- I HD den 16 september kunde vi läsa om ett stort projekt i klassen 500 mkr - 1 miljard kronor. Som inte Bjuvs kommun vill delta i. Vilken signal tycker du Jörgen att vi med det svaret sänder till näringsliv o företag?

Jörgen Johnsson kontrade med att säga att signalen är att Bjuv jobbar med att utveckla kommunens befintliga företag.

- En lyckad satsning tydligen, sa Jörgen Johnsson och hänvisade till Svenskt näringsliv index daterat den 23 september och som visade att Bjuvs kommun klättrat upp  27 placeringar sedan senaste mätningen och nu ligger på plats 151 av 290.

Laxodlingen i fokus
Anders Månsson lät sig inte nöja med svaret utan sa än en gång att han tycker det är ”ytterst märkligt” att ”vi inte är med när tex 10 000 ton fisk produceras”.

Bakgrunden till frågan är att ledningen för Bjuvs kommun tog illa vi sig av ett pressmeddelande som de två företagarna bakom den planerade laxfabriken i Gunnarstorp skickade ut inom näringslivet för en tid sedan. Budskapet från Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorp och Tore Lyng, norsk laxodlare i storformat och ägare till investmentbolaget Mato Invest, var att nu inleds snart bygget av fabriken.

Detta föranledde Mikael Henrysson att skriva ett brev till de båda herrarna med budskapet att inkommer de inte med för etableringen erforderliga dokument, bla gällande beräknad vattenförbrukning per år, så kommer kommunen att dra in den gällande detaljplanen för den mark laxfabriken är tänkt att placeras på.

Jörgen Johnsson berättade att han mfl på onsdagen haft ett möte med Rudolf Tornerhjelm med anledning av att han inte uppfyllt de krav vi och NSVA tidigare ställt på honom.

- Det där har han inte tagit tag i, sa Johnsson. Istället har han skickat en ansökan till Länsstyrelsen och det ger onekligen en känsla av att han vill runda kommunen. Nu fick vi också höra om en ny väg som vi inte hört något om tidigare. Men fixar han det vi efterfrågar så är vi för anläggningen.

- Det sista han sa innan vi skildes åt var också att han vill ha fler möten med både politiker och de boende i Gunnarstorp, tillade Jörgen Johnsson.

Fortsättning lär följa.

Och så till det som kunde ha blivit kvällens heta potatis – men inte blev det. Anders Månsson till Jörgen Johnsson:

- Med tanke på hur Mikael Henrysson uttryckte sig på Facebook när Adolf Hitlers namn kom upp i diskussionen – och Henrysson frågade den som kommenterat: Är du helt blåst i huvudet? Har du förtroende för honom?

Här ställde Urban Berglund en ordningsfråga:

- Är det lämpligt att Mikael Henrysson är i rummet när vi diskuterar det här?

Kommunstyrelseordförande Pia Trollehjelm (SD) svarade att det här handlade om en fråga från Anders Månsson till Jörgen Johnsson och att detta inte var ett ärende. Henrysson satt således kvar.

- Han borde ha uttryckt sig på ett annat sätt, sa Jörgen Johnsson. Men han har själv gett svar på tal om detta i media och vi har ett fortsatt förtroende för honom.

- Men jag har inte sett någon ursäkt från honom, sa Månsson.

Jörgen Johnsson avslutade diskussionen med att han själv svarat och sagt vad han tycker på den privata Facebooksida där den hårda ordväxlingen ägde rum.

Marianne Rönnberg Galmor

SÖK

GÅNG

Spökvandring på bibblan – Bjuvs bibliote…

23-10-2020

HALLOWEEN Efter stängning kryper varelser, andar och annat otäckt fram från bibblans vinklar och vrår. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är eller vem det är. Vågar ni se...

Läs mer

Författarbesök på Billesholms bibliotek

12-09-2020

FÖRFATTARMÖTE Kom och lyssna på när våra två lokala författare berättar om sina författarskap och böcker. En väletablerad deckarförfattare med ursprung i Billesholm. En ganska nyinflyttad och i början av...

Läs mer

Hälsosamma bad och hygieniska klinker

26-08-2020

HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på...

Läs mer

Häng med på digital hälsomässa från Bill…

27-06-2020

KULTUR Idag lördag blir det inget strandväder om vi ska tro på väderprognosen. Då kanske det passar bra att öppna appen Zoom och helt kostnadsfritt lyssna både på klokheter gällande...

Läs mer

Event om häxprocesserna i Älvdalen

15-05-2020

KULTUR Författaren Annika Andebark, Billesholm, håller minnesevent om häxprocesserna i Älvdalen.  Är du nyfiken så finns hon imorgon lördag 16 maj på Bjuvs bibliotek mellan kl 10-13. Lördagen den 16 maj...

Läs mer

Ekeby möbler dementerar skvaller

13-03-2020

DEMENTI Emma Persson på Ekeby Möbler informerar kring ett rykte som går i byn:   - Vi har fått information om att ett rykte florerar här i vår by om att Ekeby...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Helena Kubicek Boye pratar deckare och v…

24-01-2020

KULTUR Helena Kubicek Boye kommer både att prata om sina deckare och boken om att vinterbada den 28 januari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Vad har en bok om att simma...

Läs mer

Skånetrafiken kommer till Bjuvs bibliote…

06-11-2019

RESA Onsdagen den 13 november kl 15-17  kommer Skånetrafiken till biblioteket i Bjuv och informerar om det nya biljettsystemet och visar hur den nya appen fungerar. Välj vilken tid som passar...

Läs mer

100 årsfest för Gunnar Hellsing

24-09-2019

KRAKEL SPEKTAKEL Lördagen den 28 september uppmärksammar Bjuvs bibliotek att barnboksförfattaren och "pappan" till bla Krakel Spektakel och Kusin Vitamin skulle ha fyllt 100 år i år. Kalaset börjar kl...

Läs mer

Skånsk deckarlördag på Bjuvs bibliotek

24-09-2019

DECKARE Den 12 OKTOBER kl. 12.30 kan du på Bjuvs bibliotek möta deckarparet Olséni & Hansen och författaren Anna Bågstam som skriver deckare i Skånemiljöer. BIbblan bjuder på lite mingelmat innan...

Läs mer

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Om oss

BJUVSNYTT
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se är del av det Pressetiska systemet.


E-post. redaktionen på bjuvsnytt

Läs mer om bjuvsnytt.se här

Annonsera på bjuvsnytt.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storlek mm - Info här »