FÖRETAG Den fiskodling som norska Nordic Salmon AB tillsammans med Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorps gods tidigare planerat att bygga i Gunnarstorp ser nu istället ut att hamna mitt emot Findus i Bjuv. Marken ägs av Food Hills och det krävs att kommunen ändrar i detaljplanen för att planen ska bli verklighet.

Enligt protokollet från kommunens arbetsutskott, publicerat den 4 mars, har en ansökan om planbesked kommit från Food Hills den 29 januari i år. Ansökan gäller en ändring i den sk detaljplan som gäller just nu i kommunen och där det bla framgår vilken mark som är avsedd för vilken verksamhet; bostadsbygge, industri, rekreation osv.

Marken Nordic Salmon vill bygga på är på 34 hektar och ligger mitt emot Findus stora parkering längs Billesholmsvägen på den södra sidan och Norra Vramsvägen på den andra i norr. Idag är den enligt detaljplanen till största delen märkt som jordbruksmark och ägs av Food Hills. Tidigare tillhörde den Findus och går under den officiella benämningen ”del av Selleberga 17:5”. (Den andra delen av 17:5 ligger på andra sidan Norra Vramsvägen.)

Byggnadsnämnden har i samverkan med Planeringsavdelningen upprättat en förstudie för ansökan som undersöker tänkt förändring, platsen och befintliga förhållanden. Inte minst måste ”underjorden” undersökas så att inte gamla gruvgångar innebär sättningar i marken etc. Vad undertecknad minns från tiden kring 2015 då Findus planerade en gigantisk anläggning för tomatodling i växthus, så gjordes en geologisk undersökning av den nu aktuella marken. Som sa att det inte finns några hinder för byggnation. Å andra sidan har jag senare själv sett hur slukhål plötsligt öppnat sig på marken intill. I björket inte många meter längre ner längs Billesholmsvägen. Onekligen blir det spännande att följa processen.

Nordic Salmon AB och Rudolf Tornérhjelm har som sagt tidigare ansökt om att få bygga denna anläggning mellan Sivert Tell och en villabebyggelse i Gunnarstorp. Med in- och utfart bla på Söderåsvägen. Planerna har stött på patrull såväl hos kommunen som boende i Gunnarstorp och den placering som tjänstemännen till slut anvisade projektet till var inte intressant för entreprenörerna.

Omgivningspåverkan
Den mark hos Food Hills man nu önskar etablera sig på har inga andra grannar än Findus och den privatägda gården Bertilstorp, som enligt ritningen som medföljer ansökan ser ut att gränsa till anläggningens södra sida. Så några protester liknande de i Gunnarstorp lär det inte bli. Däremot innebär en fabriksverksamhet på först 10.000 och fullt utbyggd 50.000 ton fisk en väsentligt utökad lastbilstrafik mm på Billesholmsvägen och om den tål det är bla sådant som kommunens förstudie ska utreda.

En annan ”stor” fråga i sammanhanget är varifrån allt vatten som krävs till produktionen ska tas ifrån och vem som ska betala det.

Vem betalar vad?
När kommunen meddelar sitt sk planbesked ska markägaren och byggnadsförvaltningen ingå ett sk plankostnadsavtal som fastslår både hur ansvaret och kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och markägaren. Eftersom marken är privatägd (av Food Hills) kommer förmodligen också ett sk Exploateringsavtal att ingås. När det är klart återstår för Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU att besluta och byggnadsförvaltningen att inleda planarbete.

På mötet i Ksau den 3 mars beslutads att säga ja till ett planbesked till sökanden och ge byggnadsnämnden i uppdrag att ingå erforderliga avtal med sökanden.

Läs mer om fiskodlingen i Gunnarstorp och turerna kring densamma. Här och här.

Marianne Rönnberg Galmor