BYGGE/KYRKAN Som bjuvsnytt.se tidigare berättat så har kommunen antagit en ny detaljplan för mark som har sk bevarandeintresse. Ett LSS-boende ska byggas på marken, Länsstyrelsen, grannar  mfl har opponerat sig mot detta och nu har Byggnadsvårdsföreningen gullistat kyrkan.

Att ett objekt hamnar på Byggnadsvårdsföreningens gula lista betyder att man bedömer ett byggnadsminne som hotat och den här gången gäller det alltså Bjuvs kyrka. Förutom gullistningen så finns den aktuella marken, som enkelt uttryckt ligger mellan kyrkomuren och Söderåsens vårdcentral, med på Bjuvs kommuns egen sk Bevarandeplan som listar vilka miljöer, byggnader mm som bör bevaras för framtiden. Och nu ska frågan upp även i Mark- och Miljödomstolen.

Trots att marken är med i Bevarandeplanen har Byggnadsnämnden alltså antagit en ny detaljplan för Bjuv 4:4, som är markens formella benämning. Syftet med planen är att skapa nya bostäder och ett mindre LSS-boende. Området är utpekat i Bevarandeplan för Bjuvs kommun (1998) som område med bevarandeintresse. Förutom kyrkan anges även folkskolan och prästgården som särskilt utpekade miljöer. Sambandet mellan kyrka, prästgård och skola lyfts också fram som kulturhistoriskt värdefullt och ett motiv för bevarande i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram (2006).

Mats Håkansson och Irene Nilsson, som bor i det gamla prästbostället, har opponerat sig mot bygget och även gjort en namninsamling bland Bjuvsborna i trakten, för att stoppa bygget. Nu står det klart att ärendet även tas upp i Mark och Miljödomstolen och då företräds Håkansson/Nilsson av en advokatfirma som bla formulerar kravet på att kommunen häver beslutet med att:

Tas upp i Mark- och Miljödomstolen
- Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Men kommunens planbeskrivning innebär ett förslag till LSS-boende och bostäder som i sin nuvarande form urholkar områdets kulturhistoriska drag och karaktär samtidigt som kraven i 2 kap 6§ PBL inte uppfylls.

- Skånes Hembygdsförbund gjorde en inventering av Bjuvs bebyggelsemiljö 1991-1992. Ny bebyggelse i miljön borde undvikas enligt de rekommendationer som då gjordes. Det finns definitivt andra möjligheter att förtäta Bjuv med nya bostadsområden liksom det finns andra områden där ett LSS-boende kan uppföras utan att påverka kyrkan och dess omgivning.

Håkansson och Nilsson överklagande kommer att tas upp i Mark- och Miljödomstolen. När är i skrivandets stund dock inte känt.

Läs tidigare artikel i frågan här.

Marianne Rönnberg Galmor

Foto: Mats Håkansson