Den nu f.d. chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen, Kent Andreasson, är "pappa" till skejtparken i Bjuv, konstgräsplan, multiarenor och mycket annat som lyft Bjuv på området. Den 17 maj slutade han formellt sitt arbete i kommunen även om de sista tre månaderna var sk arbetsbefriade sedan han uttryckts sig politiskt om majoritetsstyret.
GRÄV Det kom en insändare till redaktionen från oppositionsrådet Anders Månsson (S). Som oroades över att den politiska ledningen i kommunen ”avskedat” en hög tjänsteman. På olaga grund. Bjuvsnytt.se grävde i påståendet och hittade följande.

Vanligtvis publicerar redaktionen insändare direkt när de inkommer. Samtidigt erbjuds den eller de som eventuellt utpekas i insändaren omgående svarsmöjlighet. Men Anders Månssons påstående om att den politiska ledningen hade avskedat Kent Andreasson, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen på lösa grunder, var ett påstående som måste kollas och bekräftas. Var detta sant var det ju material för en nyhetsartikel på redaktionell plats.

Jag saxar ur Anders Månsson text. Det handlar om huruvida förvaltningschefens sorti har något med behandlingen av den biblioteksplan han tagit fram att göra.

”…... Planen redovisades för ordförande och vice ordförande i nämnden i december 2020. Beskedet var att den inte skulle upp till nämnden.

Under ett Kultur och fritidsnämnds möte i februari 2021 meddelar Kultur och fritidschefen att han avser att sluta sin anställning den 15/8 och han vill ge politiken och förvaltningen god tid på sig för att anställa en ersättare. Någon vecka senare blir han avskedad med tre månadslöner och arbetsbefriad.

Är detta på grund av att tjänstemannen har utmanat politiken i Biblioteksplanen eller finns det andra skäl till hans avsked? Påståendet att han själv har sagt upp sig håller inte. Finns ingen skriftlig uppsägning. Inte alla politiker i nämnden uppfattade heller att han sa upp sig på februarimötet.

Är detta en följd utav en redovisning som är känslig för SD och M? Vad är det i ”Biblioteksplanen” som är känsligt?..........

Något liknade hände även när det gällde avskedandet av Bjuvs bostäders VD som tog fram en utredning avseende AB Bjuvsbostäders försäljning av lägenheter och konsekvenserna av en sådan.

VD blev avskedad och kommunstyrelsens ordförande uttryckte vid ett möte på frågan ”varför?”:          

-  ”Han var inte bra för SD”.

Om så är fallet, vem är nästa tjänsteman som gör en utredning och utmanar politiken om det får dessa följder?”

Kollar först huvudkällan
Jag sökte självklart efter att ha läst Månssons insändare först Kent Andreasson för att höra vad som faktiskt hänt. Vid andra försöket svarade han i ett sms:

- Den 17 februari aviserade jag att jag skulle avsluta mitt arbete i Bjuvs kommun den 15 augusti 2021. Efter det valde arbetsgivaren att tolka det som att jag sade upp mig med omedelbar verkar, vilket jag inte gjort. Arbetsgivaren meddelade sedan att jag är arbetsbefriad med lön tom den 17 maj. I övrigt har jag inga kommentarer.

När jag bad om ett mer uttömmande svar teg han.

Nästa samtal jag ringde var till kommunalrådet Mikael Henrysson (SD). Som för att göra historian kort bekräftade att Kent Andreasson skulle sluta i Bjuvs kommun.

- På ett möte i Kultur- och fritidsnämnden den 17 februari meddelade Kent Andreasson dem som var på mötet att han hade för avsikt att sluta sitt jobb den 15 augusti i år, säger Mikael Henrysson.

- Dagen därpå fick jag frågan om jag kände till detta. Vilket jag inte gjorde. Kommunchefen Christer Pålsson fick därefter ett mejl från Kent där han klargjorde för sina skäl att sluta i Bjuv.

Redaktionen har en kopia på brevet från Andreasson till Pålsson - som skrevs den 17 februari på kvällen och det lyder så här:

”…….För min del blir det mer ett avslutningssamtal då jag meddelade kultur- och fritidsnämnden att jag avslutar min tjänst som förvaltningschef den 15 augusti 2021.

Det är ett beslut som växt fram från slutet av förra året. Den avgörandet faktorn är det kompakta motstånd till att driva en demokratisk process från den styrande majoriteten. Oavsett ärende uppvisar ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden stora brister i att ta till sig sakliga, objektiva och kunskapsmässigt förankrade resonemang. Min bedömning är att möjligheterna för mig att skapa en fruktbar dialog med den styrande majoriteten i Bjuv är mycket begränsad.

Beslutet att vara kvar till mitten av augusti grundar sig i att jag vill ge dig och Bjuvs kommun en rimlig tidslinje att genomföra rekryteringen av ny förvaltningschef. Samtidigt vill jag att min förvaltning och mina medarbetare får en smidig övergång till ett nytt ledarskap utan glapp.

Vi får med största säkerhet möjlighet att tala om det här i lugn och ro, men den här gången är mitt beslut definitivt………”

Tjänstemän och politik?
Kent Andreassons resonemang uppfattades direkt av kommunledningen som ett inlägg mot den politik som numera förs i kommunhuset . Något som kommunalrådet Mikael Henrysson inte anser är förenligt med tjänstemannarollen. Därför är det för honom också självklart att Andreasson slutar. Vilken dag som skulle räknas som förvaltningschefens sista hade han och arbetsgivaren dock olika uppfattningar om. Och det var det som rent faktiskt blev en knäckfråga.

- Kent Andreasson sa den 17 februari att han ska sluta. Som tjänsteman har han tre månaders uppsägning. Det innebär att hans sista arbetsdag formellt är den 17 maj, konstaterar Mikael Henrysson.

Kent Andreasson själv räknade med att sluta tre månader senare – alltså den 15 augusti. Men också kommunchefen Christer Pålsson gav beskedet att sista arbetsdagen var den 17 maj och sedan dess säger han sig inte ha hört ifrån Kent Andreasson. Någon arbetsrättslig tvist uppstod således aldrig.

- Eftersom Kent uttryckt negativa åsikter om oss politiker som styr så var det dock för oss självklart att han dessutom skulle arbetsbefrias fram tills dess, fortsätter Mikael Henrysson. Förtroendet var skadat när han så tydligt klargjort att han inte gillade hur våra representanter arbetar politiskt.

Biblioteksplanen då?
Kent Andreasson har valt att till Helsingborgs Dagblads redaktör förtydliga sitt resonemang kring den biblioteksplan som Anders Månsson tar upp:

- Det är ett antal frågor jag som förvaltningschef har hat att hantera där vi inte nått fram till varandra. Ett exempel är utredningen av förutsättningarna för biblioteken som förvaltningen fick i uppdrag a nämnden att genomföra och redovisa före årsslutet 2020.

Men efter beredningen med ordförande och första vice ordförande fann Kent Andreasson att den färdiga utredningen inte kom upp på dagordningen.

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Christel Hedlund, säger till HD att utredningen kommer upp på nämndens möte i april. Något som enligt tidningen dock initierats av vice ordförande Bo Hallqvist (S).

Den 1 april tillträdde tidigare kommunikationschefen i Bjuvs kommun Josefine Wahlström tjänsten som chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen. Hon har tidigare vikarierat på tjänsten.

I takt med att den politiska pajkastningen inom Bjuvspolitiken fortsätter kommer vi på bjuvsnytt.se att fortsätta redovisa den så nära inpå sanningen som redaktionen kan komma.

Fotnot: Den som vill grotta in sig i en uppmärksammad händelse bland opolitiska tjänstemän inom regeringskansliet kan med fördel börja läsa här.

Marianne Rönnberg Galmor