POLITIK Reglerna i Kommunallagen (KL) var aldrig avsedda att möjliggöra dubbla inkomster för de politiker som avslutat sitt uppdrag. Ändå har det många gånger blivit just så. I Bjuv, och flera andra kommuner, pågår nu arbetet med att se till att detta inte längre är möjligt.

”Bestämmelserna i OPF-KL18 har inte haft som avsikt att förtroendevalda, efter avslutat uppdrag, ska kunna erhålla dubbla ersättningar genom möjligheten att dels kunna få ekonomiskt omställningsstöd, dels inkomster från förvärvsarbete”, kan man bla läsa i handlingarna i KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott). Där frågan nyligen behandlades. Ärendet går nu vidare till Kommunstyrelsen.

Bild: Senaste KF-mötet i juni.

Frågan om att strama åt den ekonomiska ersättningen för förtroendevalda som fullgjort sina uppdrag har börjat aktualiseras hos alltfler kommuner runtom i landet. Bestämmelserna i OPF-KL18 är endast SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer och Bjuvs kommun är inte bundna till att följa dessa. Vad avser pensionsfrågan uppger KPA Pension att det ekonomiska omställningsstödet är pensionsgrundande för allmän pension men att en motsvarande ändring i bestämmelserna om ekonomiskt omställningsstöd däremot påverkar förtroendevaldas pension i mindre utsträckning. Det går i pensionsfrågan att dra paralleller mellan en förtroendevald som avslutar sitt uppdrag och en före detta anställd som är inskriven på Arbetsförmedlingen, där ersättningen från förmedlingen inte heller är pensionsgrundande.

För övrigt sätts förtroendevaldas pension av under tiden som förtroendevalda får ersättning eller arvode. Kommunstyrelsens förvaltning gör följande sammantagna rättsliga bedömning vad avser förslaget om motsvarande ändringar i Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun.

Slutsatsen som dras i kommunhuset är att det sammantaget ankommer på kommunen själv att, utifrån de lokala förutsättningarna, bestämma vad som är en skälig ersättning eller ekonomisk förmån (för närmare information se prop. 1990/91:117 s. 169). Ekonomiskt omställningsstöd kan ses som en form av ekonomisk förmån som faller in under 4 kap. 16 p. 4 § KL, vilket gör det möjligt för Bjuvs kommun att begränsa det valfria ekonomiska omställningsstödet som ges till förtroendevalda efter avslutat uppdrag.

På det senaste mötet i KSAU kom man således fram till att avskaffa omställningsstödet för de politiker som återgår till sitt ordinarie jobb efter avslutat politiskt uppdrag i Bjuvspolitiken.

Bestämmelserna i Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun utgår från SKR:s rekommendationer i OPF-KL18. Bjuvs kommun är därmed inte bunden till bestämmelserna i OPF-KL18 utan kan, med stöd av kommunens självbestämmanderätt, avtala om annat i Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun som avviker från rekommendationerna.

”Förslaget från den styrande majoriteten om att samordna omställningsersättningarna med inkomster från förvärvsarbete, även år ett, kan därför anses ligga i linje med vad som framgår av gällande rätt. Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar mot förslaget ur ett juridiskt hänseende annat än att förändringar i det ekonomiska omställningsstödet på motsvarande vis förutsätter en ändring i Bjuvs kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun, § 24 4 § och 6 §.”

Se mer i det justerade protokollet på bjuv.se.

Marianne Rönnberg Galmor