Entrén till äldreboendet Solhemmet i Ekeby. Foto: Solhemmet FB.
ÄLDREOMSORG En kartläggning av status på kommunens tre äldreboenden visar ett omfattande underhållsbehov på i runda tal 70 miljoner kronor. Boendena är eftersatta både vad gäller boende- och arbetsmiljö och nu har Tekniska förvaltningen lämnat en detaljerad kartläggning av bristerna samt förslag till lösningar för framtiden.

Det ligger ett förslag till en ny äldreomsorgslag på den nya regeringens bord. Intressant med tanke på att det säkert är fler kommuner än Bjuv som har en äldreomsorg som lämnar en del kvar att önska. Till saken hör också att antalet 80+are i landet enligt SCB:s befolkningsframskrivning ökar med 50 procent till år 2030. Vilket motsvarar 270.000 personer. Varav en del naturligtvis bor i Bjuvs kommun.

Mot den bakgrunden duger inte Bjuvs kommuns nuvarande bostadsbestånd vad gäller de äldre invånarna. Kommunens äldsta äldreboende Varagården i Bjuv byggdes 1963, Solhemmet i Ekeby 1968  och Ekhaga 1969. Sedan dess har vissa renoveringar ägt rum men ett nytt helhetsgrepp vad gäller olika typer av boende behövs, menar avsändarna av kartläggningen.

Underhållsbehovet 40 miljoner
Kartläggningen av Bjuvs äldreboenden har gjort på Tekniska enheten och visar alltså att samtliga tre fastigheter är gravt eftersatta vad gäller underhåll liksom teknisk status. Bara själva underhållsbehovet ligger på runt 40 miljoner kronor.

Ekhaga är det boende som för närvarande är minst effektivt i förhållande till antalet lägenheter och utifrån driftkostnader. Driftkostnaderna är likvärdiga för samtliga boende per kvm men beaktat att Ekhaga saknar tillagningskök är driftkostnaden hög relativt mot de övriga boende. Bland annat är uppvärmningskostnaden hög i förhållande till de övriga.Varagårdens äldreboende har störst behov av åtgärder kopplat till det planerade underhållet de närmaste åren - motsvarande ca 805 kr/kvm/år. Ett planerat underhåll på ca 200 kr/kvm/år är ett riktmått för samhällsfastigheter för att inte öka underhållsskulden. Varagården har stora ytor i källaren som sänker boendeytan i förhållande till den totala byggnaden.

När det gäller yteffektiviteten har Solhemmet väldigt mycket korridorsytor och fastigheten tillsammans med punkthusen är väldigt utspridd. Uppvärmningskostnaden för Solhemmet i Ekeby är det kostnadsslaget som avviker jämfört med Varagården som är jämförbart till ytan. Detta beror på att Solhemmet har pellets och olja som uppvärmning. Fjärrvärme är inte utbyggt i Ekeby i dagsläget och därav finns potential för utbyggnad av fjärrvärme i samband med att Ekeby förtätas samt i samband med gemensam samverkan och dialog mellan fastighetsägare och fjärrvärmeleverantörer.

Underhållsbehov 2022-2026

EKHAGA i Billesholm

Avdelningskök 800 000 (Ekhaga har idag inget tillagningskök)

Ekhaga Ny Hiss 500 000

Ekhaga Nya golv avdelningarna 1 000 000

Ekhaga Nya golv rummen löpande 1 000 000

Ekhaga Nya golv källare 500 000

Ekhaga Målning korridorer 600 000

Ekhaga Målning Fasad 200 000

Ekhaga Fönster Norrsidan 500 000

Ekhaga Ny belysning 500 000

Summa underhåll: 5 600 000

 

SOLHEMMET Ekeby

Målning utvändigt 500 000

Solhemmet Nya golv avd A-C1 500 000

Solhemmet Nya golv lägenheter A B hus1 000 000

Solhemmet Nya dörrar boenderummen A-C 500 000

Solhemmet Nya Fönster3 000 000

Solhemmet Nya kök i boenderummen 2 000 000

Solhemmet Nya golv i lägenheterna avd A-C 600 000

Summa underhåll 9 100 000

 

VARAGÅRDEN i Bjuv

Nya kök på avdelningarna 1 000 000

Varagården Solavskärmning 500 000

Varagården Nya stammar och ledningar 7 500 000

Varagården Nya kök i lägenheterna 2 500 000

Varagården Nya duschar samt toaletter 5 000 000

Varagården Nya fönster och ytterdörrar 2 000 000

Varagården Ny belysning 400 000

Varagården Nya golv i korridorer samt boenderum 5 000 000

Varagården Nya dörrar boenderummen 1 000 000

Summa underhåll 24 900 000

 

De äldres tillvaro bortglömd
Målning, nya fönster, dörrar och kök och badrum – allt detta är sådant som man i sk arbetsför ålder tar för givet ska hållas fräscht och i ordning. Men de äldre som efter ett långt liv behöver kommunalt boende är uppenbarligen inte bortskämda med det yngre anser självklart.

För mig som en som arbetat med sk ny teknik sedan 1980-talet blir det trots allt status vad gäller tekniken som riktigt skakar om mig. Som visar vilken bortglömd värld de styrande tydligen anser att äldreboenden är. En värld bortom kommunikation annat än via tjock-TV och skrala uppkopplingar som bara fungerar då och cå.

Kartläggningen visar helt klart att den Bjuvsbo som behöver eller vill använda sig av datorer och annan modern teknik inte ska befinna sig på äldreboendena. Här har vi en värld som ansvariga politiker helt glömt bort. Visserligen är det också helt nyligen som alla politiker i Kommunfullmäktige – Bjuvs högsta styrande politiska organ – både fick egna datorer och lärde sig att öppna och använda dem. MEN ändå….. Vi räknar år 2022!

Jag läser i kartläggningen vad gäller tekniken:

Nätverk och IT
Inventering och bedömning av nätverk på våra särskilda boende visar ett stort behov av uppdatering. Uppskattningsvis bedöms investeringsbehov motsvarande ca 6 miljoner kronor för ett fullgott nätverk för våra särskilda boenden i kommunen.

Varagårdens äldreboende, där även hemsjuksköterskor och hemtjänst har sina kontor, är kanske en av kommunens sämsta byggnader ur nätverkshänseende. Fastighetsnätet är dåligt och rörigt, hela byggnaden matas med endast 100 mbit över en multimode-kabel. Antalet switchar och acesspunkter är för få i hela fastigheten, dessutom är de till åren och behöver bytas ut. Uppskattningsvis finns ca 75% täckning på de ställen där personalen rör sig och i gemensamhetsutrymmen, men ingen täckning  alls på många andra ställen i byggnaden.

Rena Stenåldern
Ekhaga äldreboendes fastighetsnät bedöms vara ett väldigt gammalt kablage (cat5e kablage). De äldre Cisco-switcharna behöver också bytas ut. Singlemode-fiber till fastigheten kommer från Jens Billeskolan. Det finns bara en acess-punkt per avdelning samt ingen tillgänglig wifi hos hemtjänsten.

Det finns en acess-punkt i gemensamhetsrummet i källaren med uppskattad 60% wifi-täckning.

Solhemmet i Ekeby har äldre en Cisco-switch i källaren, som matas med singlemode-fiber från Ekeby skola. Det finns en mindre el-nisch med ytterligare en Cisco-switch. Fastighetsnätet har byggts i olika etapper, en del kan vara så gammalt som cat5. Acess-punkter finns uppsatta i gemensamhetslokaler, det är dock svårt att bedöma täckningsgraden. Solhemmet har dessutom en komplicerad huskropp för wifi generellt.

Energioptimering och komfortoptimering
Kartläggningen fortsätter: Utöver generellt underhåll av tätskikt samt skalskydd föreligger även ett större behov av utbyte och modernisera av tekniks utrustning kopplat till värme, ventilation, styrsystem mm på våra särskilda boende. Senaste åren har fastighetsavdelningen genomfört stora satsningar på våra fastigheter utifrån ekonomiska, miljömässiga samt drift aspekter. Detta då många installationer är gamla, ineffektiva och ekonomiskt oförsvarbara att vidmakthålla.

Sammanfattning och rekommendation
Kommunens samtliga särskilda boende står inför stora utmaningar gällande underhåll, nätverk, kök, brandkrav samt åtgärder kopplade till energi och komfort, konstaterar Tekniska.

Att genomföra åtgärder på den här typen av fastigheter skiljer sig stort från övriga fastighetstyper i kommunen då en god planering och logistik krävs samtidigt som det ska påverka verksamheten och dom boende så lite som möjligt. Med äldre, sårbara och dementa människor ställs helt enkelt andra krav vid genomförande av insatser. Fastighetsavdelningen behöver tillsammans med verksamheten upprätta en tydlig plan för hur åtgärder ska kunna genomföras i tid och etapper - ett boende i taget.

Tabellen nedan visar uppskattade behovet av investeringar i våra boende dom närmaste åren. Totalt motsvarande ca 70 miljoner kronor.

 

U-behov+20%  Nätverk/IT Brandkrav Köksinvesteringar Energi & Komfort Summa/Boende
Varagården 29 900 000 kr 2 200 000 kr 1 500 000 kr 2 100 000 kr 2 300 000 kr 38 000 000 kr
Ekhaga  6 700 000 kr 1 600 000 kr 1 000 000 kr 2 500 000 kr   11 800 000 kr
Solhemmet 10 900 000 kr 2 200 000 kr   2 200 000 kr 4 800 000 kr 20 100 000 kr
Summa 47 500 000 kr 6 000 000 kr 2 500 000 kr 6 800 000 kr 7 100 000 kr 69 900 000 kr

 

Ny kartläggning hösten 2022
Tekniska förvaltningen avslutar sin rapport med följande sammanfattning:

Sedan pandemins start har samtliga verksamheter i kommunen ställt allt högre krav gällande nätverk i lokaler och verksamheterna på våra särskilda boende är inget undantag i denna fråga. När det gäller nätverksutbyggnaden i kommunen kommer fastighetsavdelningen tillsammans med IT enheten under hösten 2022 att kartlägga kommunens framtida nätverksutbyggnad och behov med tydliga prioriteringar.

Utifrån en växande och åldrande befolkning i Bjuv, samtidigt som 16 platser måste avvecklas inom det närmaste på Solhemmet i Ekeby i samband med bristande utrymningsvägar och brandkrav. Detta komplicerar frågan ytterligare kring våra särskilda boende.

Solhemmets framtid
I samband med avvecklandet av dessa platser behöver verksamheten och kommunens beslutsfattare ha en tydlig bild hur dessa lokaler ska användas fortsättningsvis samt vilken påverkan ett boende med enbart 30 platser har för verksamhetens driftperspektiv. Det mest lämpade förslaget är att använda lokalerna/ lägenheterna för det ändamålet de är bäst lämpade för vilket är förslagsvis ett trygghetsboende i kombination med hemtjänst som temporärt kan avlasta behovet av särskilda boendeplatser. Detta kräver minst om nästan inga åtgärder att verkställa i lokalerna då lokalerna en gång i tiden byggdes för detta ändamål. Att äga bostäder av detta slag är dock inte kommunens eller fastighetsavdelningens primära huvuduppdrag. Därav bör dessa delar av Solhemmet avyttras till förslagsvis kommunala bolaget Bjuvsbostäder AB eller annan aktör med historik kring denna boendeform.

Det ska tilläggas att bedriva ett särskilt boende med enbart ca 30 platser på Solhemmet är inte en ekonomisk kalkyl försvarbar i längden utifrån de investeringsbehov och driftförutsättningar som idag finns för detta boende.

Parallella spår
Att Bjuvs kommun kommer att behöva komplettera med flera särskilt boendeplatser i framtiden råder det ingen tvekan om - fram till år 2040. Sett till befolkningsprognosen kan inga av de befintliga särskilda boendena avvecklas helt inom de närmaste åren. Om inte platserna ersätts på annat vis. Med tanke på budget och den politiska processen, mark- och planförutsättningar samt byggtid så är en tidshorisont på ca 4–6 år ett rimligt antagande vad gäller ett nytt särskilt boende på plats i Bjuvs kommun. Frågan är bara hur många nya platser som kommer att behövas. Ett rimligt antagande är ett behov på ca 70-80 nya platser totalt i kommunen fram till 2040. En kombination med andra boendealternativ för äldre samt utvecklingen av hemtjänsten kan så klart påverka behovet av antalet nya platser.

Att genomföra behovet av fastighetsinvesteringarna motsvarande ca 70 miljoner kronor skulle förlänga livslängden för dessa lokaler med minst ca 20 år, dvs till och med 2040. Men med ett nytt boende på plats inom några år kan stora ingrepp göras i våra befintliga särskilda boenden då ett nytt boende skulle avlasta de befintliga i ombyggnadsetapperna.

”Avveckla Solhemmet”
Fastighetsavdelningen föreslår dock inte att samtliga åtgärder för Solhemmet genomförs för att bevara dessa lokaler fram till 2040. Med ett nytt boende i drift i Bjuvs tätort motsvarande ca 60–80 platser för de närmaste åren föreslår fastighetsavdelningen att Solhemmet avvecklas i samband med att ett nytt boende byggs i tätorten Bjuv. Varagårdens äldreboende får ett gediget lyft i samband med att planerade åtgärder verkställs.

”Bygg skola istället”
 I samband med Solhemmets avveckling kan stora delar av befintlig fastighet anpassas och byggas om till en skola på ca 8–10 klassrum med kök och matsal, en skola för ca 200 elever. Förslagsvis en högstadieskola.

Med tanke på dom utmaningar kommunen har gällande planförutsättningar samt mängden tillfälliga lösningar med moduler på Ekebyskolan och dessutom en växande befolkning i orten med fler elever fram till 2040 är detta ett tänkbart scenario för att lösa behovet gällande lokaler för pedagogisk undervisning. Tomten är stor och ligger central i Ekeby med rätt planförutsättningar för en skola.

Inga beslut tagna i frågan
Dessutom finns stor potential för framtida exploatering på övriga 14 delar av tomten eller ett nytt modernt särskilt boende med ca 50 platser. Därmed skulle Bjuvs kommun ha sitt behov täckt gällande särskilda boendeplatser för överskådlig tid.

OBSERVERA ATT ALLT DETTA HANDLAR OM EN KARTLÄGGNING OCH FÖRSLAG. INGA BESLUT ÄR ÄNNU TAGNA MED DETTA SOM GRUND.

Marianne Rönnberg Galmor

 

PÅ GÅNG

Julpyssel i kyrkan

Bjuvs församling hälsar välkommen till julpyssel för hela familjen

God natt, Alfons Åberg!

PÅ GÅNG Lördagen 5 mars kl. 10.00 på Bjuvs bibliotek:

Spännande om vikingar på Arkivens dag i Billesholm

KULTUR Lördagen den 12 november bjuder Billesholmstraktens Hembygdsförening,

Kommun och polis ute och pratar trygghet
TRYGGHET? Med start ikväll 2.11 och vid totalt tre tillfällen kommer kommunen att vara ute i Billesholm, Bjuv och Ekeby tillsammans med polisen för att prata trygghet med invånare.
Möt författaren till bok om tågresande
Per J Andersson, grundare av resetidningen Vagabond och författare, förelåser i Bjuv om tågets historia och betydelse. Foto: Johan Marklund.
KULTUR  "Ta tåget" är en ny bok genom historien, samtiden och in i framtiden. Var med och hör på föreläsning och träffa författaren på Bjuvs bibliotek tisdag den 25/10 kl. 18-19:

Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.